پرداخت آنلاین

برای درج آگهی در سامانه 118 ایران از فرم زیر مبلغ 100 هزار تومان پرداخت و منتظر تماس کارشناسان ما باشید

کارشناسان 118 ایران کلیه اطلاعات را از پرداخت کننده دریافت و در سامانه درج مینمایند

تومان