شهرها: زاهدان

تصفیه آب صدرا در زاهدان سیستان و بلوچستان