شهرها: زاهدان

قالیشویی ملت در زاهدان سیستان و بلوچستان
تصفیه آب صدرا در زاهدان سیستان و بلوچستان