با توجه به ماشینی شدن زندگی روزمره انسان ها ، عموما مردم برای تغییر روحیه خود به دنبال فضاهای سبز و گل و گیاه هستند. به همین دلیل در مراسم ها ، موقعیت ها و شرایط مختلف از گل و گیاه استفاده می کنند. بنابراین گلفروشی ها و مراکز مربوط به آن از کاربردی ترین فروشگاه ها به حساب می آیند. در این بخش لیستی از گلفروشی ها را ارائه می دهیم.