امروزه استفاده از پیک موتوری برای اهدافی مثل جابه‌جایی محمولهها و بستههای پستی فراگیر شده است.  وظیفه پیک موتوری دریافت و تحویل بسته بین ادارات و مراکز و موسسات و اشخاص … است. از طرفی هزینه کمتری نیز در بر دارد. در این بخش لیستی از مراکز پیک موتوری را به شما رائه می دهیم.