دفتر پیشخوان دولت به دفاتری در سطح کشور گفته می‌شود. که دولت ایران احداث کرده است تا مردم جامعه از خدمات الکترونیک به راحتی بهتره بگیرند. کلیه دستگاه های اجرایی دولت ایران خدمات الکترونیکی مختلف خود را از راه این دفاتر به افراد ارائه دهند. همچنین این دفاتر به دست بخش های خصوصی اداره می‌شوند.