پمپ بنزین یا جایگاه سوخت از محل هایی می باشد که سوخت و روان سازها را برای خودروها عرضه می‌کند. در کشورها و زبان های مختلف به اسامی گوناگون مثل پمپ بنزین، پمپ گاز، ایستگاه گاز یا ایستگاه سرویس نامیده می‌شود. در ابتدا بنزین را داروخانه‌ها به عهده داشتند و برای نخستین بار خانم بنز در سال 1888 از اولین فروشنده بنزین که داروخانه‌ای در ویزلخ بود، باک اتوموبیل خود را پر کرد. همچنین اولین جایگاه سوخت در جهان در 1905 در سنت لوئیسمیزوری ساخته شد.