در لحظات نخستینی که دچار ناخوشی میشویم یا اطلاع از مشکل خود نداریم اولین جایی که به آن مراجعه می کنیم نزد یک پزشک عمومی است.  پزشکان عمومی در شناخت بیماری مخصوصأ در مراحل اولیه، دارای مهارت ویژه ای هستند. درصورتیکه نیاز به درمان و معالجه تخصصی تری داشته باشیم شما را به پزشک متخصص مربوطه ارجاع می دهند. در این بخش لیستی از پزشکان عمومی را به شما معرفی می کنیم.