پرده نویسی از جمله رسومی است که در سالیان اخیر در میان افراد جامعه وجود دارد. افراد برای احترام و در مراسم ها و مناسبت های مختلف از این پرده ها استفاده می کنند. پرده نویسی از مکان هایی است انواع پرده ها برای مناسبت موردنظرتان و با متن دلخواهتان آماده می سازد. امروزه بنر و پرده های چاپی به وجود آمده و می‌توان گفت تقریبا جای بنر و پرده های خطی را گرفته است و زیبایی بیشتری دارد و در زمان کمتری به شما تحویل داده خواهد شد.