یکی از مراکزی که صاحبان خودرو بزیاد با آن سروکار دارند مکانیکی ها می باشند. مکانیکی خودرو به  بازدید، تشخیص و رفع عیوب خودرو و اتومبیل اطلاق می شود. در این بخش لیستی از مکانیکی ها را به شما معرفی می کنیم.