یک موسسه فرهنگی ، سازمان یا موسسه ایست که با هدف فعالیت های فرهنگی، هنری اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی ایجاد شده و فعالیت های خود را در جهت پیشبرد فرهنگ و هنر جامعه شکل می دهد. موسسات فرهنگی زیادی در ایران دایر می باشند که در زیر به معرفی این اصناف می پردازیم.