موسسه خیریه کودکان نهادی مردمی است که به طور غیر انتفاعی در جهت رسیدگی به مشکلات مختلف کودکان فعالیت مینماید. فعالیت هایی از قبیل اهدای کمک هزینه تحصیل و پوشاک، اهدای کمک هزینه درمانی بیماری های خاص کودکان و … در حوزه فعالیت موسسات خیریه ک.دکان می باشد. در این بخش لیستی از موسسه خیریه کودکان را به شما معرفی میکنیم.