با توجه به پیشینه مذهبی کشور ما مسجد ها با عنوان نیایشگاه ها و مراکز تجمع برای برگزاری مراسمات مذهبی از پرکاربردترین مکان های مذهبی به شمار می روند. در این بخش لیستی از مساجد را به شما معرفی میکنیم.