مسافرت و ویزا از مواردی هستند که با یکدیگر در ارتباط اند. مسافرت به جابه‌جایی افراد  از محلی به محلی دیگر به هر منظوری یا هر مدت زمانی گفته می‌شود. این جابه جایی می‌تواند با وسیله حمل و نقل مختلف یا بدون هیچ وسیله ای صورت بگیرد. در برخی از این مسافرت ها نیاز به ویزا است، ویزا مجوزی مشروط برای ورود به یک کشور خارجی و اقامت برای مدتی محدود و مشخص در آن است.