مدارس دولتی در واقع همان مدارس عمومی و رایج هستند که به دلیل وابستگی به دولت هزینه ای نیز برای تحصیل دان آموزان دریافت نمی کنند. عموما در این مدارس از تمامی اقشار جامعه حضور دارند و همین امر خود باعث افزایش مهارت های اجتماعی دانش آموز می شود. در این بخش لیستی از مدارس دولتی را به شما معرفی می کنیم.