محصولات شوینده و پاک کننده از جمله ضرورت ها بوده و در طول روزمره در موارد بسیاری با پاکیزگی محیط و شخصی مورد استفاده قرار می گیرند. فروشگاه های زنجیره ای از جمله عرضه کنندگان این محصولات شوینده و پاک کننده هستند. استفاده از محصولات شوینده و پاک کننده مناسب می تواند در سلامتی و زندگی تاثیر بسزایی داشته باشد.