یکی از راه های تحقق توسعه گردشگری و تفریحی ایجاد مجتمع های تفریحی است که این امر از طریق جذب گردشگر و افزایش اشتغال بر رشد اقتصادی و توسعه مناطق مختلف می شود و در نهایت بر توسعه کشور نیز تاثیر می‌گذارد. با‌توجه به جایگاه گردشگری و تفریحی کم هزینه بودن، درآمد بالا و سالم بودن این صنعت، ایجاد مجموعه تفریحی مناسب و راحت برای اسکان گردشگران از ملزومات بخش تفریحی به‌شمار می‌رود.