متخصص بیولوژی داننده علوم هفتگانه می باشد. که شیوه ی زندگی جانداران را بررسی می‌کند و به بررسی تعامل جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد. اگرچه متخصصان بیولوژی در زمینه کاری خود در قالب مدرن خود پیشرفت های بسیاری کسب کرده اند. اما علوم مرتبط و وابسته به آن، از زمان‌های قدیم مورد مطالعه قرار گرفته است.