به متخصصانی که به بیهوشی و فرآیندهای مربوط به آن در اتاق های عمل و بخش های جراحی می پردازند متخصص بیهوشی گفته می شود. امروزه با گسترش انواع عمل های جراحی با بیهوشی اهمیت این متخصصان بیش از پیش نمایان می شود. در این بخش لیستی از متخصصین بیهوشی را به شما معرفی می کنیم.