در دنیای امروز، اصناف پردرآمد صنعتی زیادی وجود دارند که بدون دارا بودن مدارک دانشگاهی بالا و تنها با گذراندن دوره های کوتاه مدت آموزشی و ایمنی می توان وارد آنها شد و کسب درآمد و تجربه نمود و در راستای آن سرمایه ای خوب و چشمگیر نیز به دست آورد.اصناف زیر نمونه هایی از مشاغل صنعتی حال حاضر در ایران می باشند.