شرکت های پخش به شرکت هایی گفته می شود که  وظیفه توزیع کالا به نقاط مختلف را برعهده دارد. این شرکت های پخش ، توزیع انواع مختلف کالاها را به عهده دارند و کار آنها محدود به کالای خاصی نیست. در این بخش لیستی از شرکت های پخش را به شما معرفی می کنیم.