امروزه در کشاورزی، آفات و بیماری های گیاهی سالانه 32% از تولیدات کشاورزی را مورد حمله قرار می دهند، از این رو، حفاظت از نباتات جایگاه مهمی در برنامه های اقتصادی ایران دارد. در این بخش لیستی از مراکز فروش سموم و نباتات را به شما معرفی میکنیم.