سالن ایروبیک محلی برای انجام حرکات ایروبیک و بدنسازی است که پایه تمام ورزش ها هستند. ایروبیک به فعالیتی گفته می شود که عضلات بزرگ را به کار می‌گیرد حداقل 12 دقیقه با حالت ریتمیک و موزون. در شرایطی که سرعت و شدت تمرین قابل تحمل است و نیاز بدن فرد به استفاده از اکسیژن برای مدتی افزایش می‌یابد، این فعالیت صورت می گیرد. ایروبیک از جمله فعالیت های هوازی می باشد.