رنگ اتومبیل اولین چیزی است که از زیبایی یک ماشین به چشم ما می آید. که این زیبایی با آمدن رنگ های متالیک چند برابر شده است. امروزه محل های رنگ سازی اتومبیل از طیف ها و رنگ های خیره کننده ای استفاده می کنند. همچنین مواد محافظتی که برای رنگ ماشین استفاده می شوند هم از جمله نانو سرامیک ها عمر رنگ را بیشتر می کنند.