دفاتر خدمات ارتباطی به دفاتری گفته می‌شود که در زمینه خدمات الکترونیک به مردم فعالیت دارند. کلیه خدمات الکترونیکی کشور توسط این دفاتر ارائه میشود. به همین دلیل فعالیت این دفاتر برای انجام بموقع کارهای اینترنتی اعم از پرداخت قبوض مشرکین خانگی و تلفن و یا انجام یکسری از ثبت نام ها و آمارگیری های دولتی اهمیت بسزایی دارند. لذا لیستی از دفاتر خدمات ارتباطی در اقسی نقاط کشور را برای شما آماده کرده ایم.