بسیاری از افراد کهنسال یا بیمار هستند که نیاز به مراقبت در منزل دارند. به کلیه خدماتی که توسط یک پرستار در منزل فرد بیمار، نیازمند به مراقبت یا سالمند انجام میشود خدمات پرستاری و درمانی گفته می شود. در این بخش لیستی از مراکز خدمات پرستاری و درمانی را بهش ما معرفی می کنیم.