با توجه به نقش کانون های تبلیغاتی، کتاب، محصولات فرهنگی، فرهنگ سراها، سیماها، فعالیت های فرهنگی و موسیقی برای سرگرمی و رفاه مردم، مجموعه های کارآمد و معتبری از اقدامات فرهنگی نیاز می باشد. به همین دلیل لیستی از مجموعه های زیربط در زمینه تفریحی و فرهنگی برای شما آماده کرده ایم.