تجهیزات ایمنی، به حفاظت هایی گفته می شود که به منظور جلوگیری و به حداقل رساندن شرایط تهدید کننده در محیط، صدمات جدی و بیماری های محل کار و آسیب های ناشی از حوادث مختلف در زندگی مورد استفاده قرار میگیرد. در همین راستا فروشگاه هایی جهت ارائه این تجهیزات ایمنی روی کار آمدند. در این بخش لیستی از فروشگاه های تجهیزات ایمنی را به شما معرفی می کنیم.

ایمن گستر شرق در کرج کرج
Rated 5 out of 5
ویژه