بینایی سنجی ، شنوایی سنجی و گفتار درمانی از جمله زیرشاخه های پزشکی هستند که در زمینه بررسی مشکلات بینایی، شنوایی و گفتار فعالیت می کنند. در این بخش لیستی از مراکز بینایی سنجی ، شنوایی سنجی و گفتار درمانی را به شما معرفی می کنیم.