بیمه میتواند بخشی از هزینه های غیر قابل پیش بینی در آینده را پوشش داده و از همین رو باعث ایجاد آسودگی خاطر شود. با توجه به انواع مختلفی بیمه ها می توان از هر کدام از آنها به حد نیاز در زندگی استفاده کرد. حتی در کسب و کار نیز بیمه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. برای مثال بیمه ی حوادث و آتش سوزی و … . باتوجه به اهمیت بیمه در زندگی در این بخش لیستی از دفاتر بیمه را به شما معرفی می نماییم.