بومگردی به سفر و بازدید از زیست بوم یک منطقه گفته می شود به طوری که کلیه ویژگی های محیطی، فرهنگی، طبیعی، اجتماعی اصیل منطقه حفظ گردد. ایران با توجه به ویژگی های منحصر به فرد و بکر مناطق آن گزینه های زیادی را پیش روی بومگردان و علاقه مندان به طبیعت قرار می دهد. در این بخش لیستی از بومگردی ها را به شما معرفی می کنیم.