برق صنعتی در واقع به کاربرد برق در صنعت اشاره دارد. به عبارتی کنترل سه فازی است که وارد یک کارخانه و یا سوله می شود. با توجه به گسترش صنعت، کارخانه ها و کارگاه های صنعتی اهمیت برق صنعتی پررنگتر و پررنگتر می شود. در این بخش لیستی از مراکز ارائه دهنده خدمات برق صنعتی را به شما معرفی می کنیم.