اغذیه ها از جمله محل هایی است که در آن معمولا نوع خاصی از فست فود به مشتریان ارائه می دهد. این محل کوچک تر از فست فود است و به اندازه آن تنوع غذایی ندارد. در اغذیه ها غذای از پیش آماده را در مدت کوتاهی بعد از سفارش آماده سازی می کنند و به مشتری تحویل می‌دهند.